قدم اول 2017/01/20

قدم اول یا اولین قدم عنوان برنامه ایست که با همکاری حمید فرد  در رادیو رهاورد تهیه و تولید می شود. این برنامه هر بار به یک موضوع در مورد افرادی که اولین قدم را در هر موردی داشته اند می پردازد. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

قدم اول 2017/01/13

قدم اول یا اولین قدم عنوان برنامه ایست که با همکاری حمید فرد  در رادیو رهاورد تهیه و تولید می شود. این برنامه هر بار به یک موضوع در مورد افرادی که اولین قدم را در هر موردی داشته اند می پردازد. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

قدم اول 2017/01/06

قدم اول یا اولین قدم عنوان برنامه ایست که با همکاری حمید فرد  در رادیو رهاورد تهیه و تولید می شود. این برنامه هر بار به یک موضوع در مورد افرادی که اولین قدم را در هر موردی داشته اند می پردازد. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

قدم اول 2016/12/23

قدم اول یا اولین قدم عنوان برنامه ایست که با همکاری حمید فرد  در رادیو رهاورد تهیه و تولید می شود. این برنامه هر بار به یک موضوع در مورد افرادی که اولین قدم را در هر موردی داشته اند می پردازد. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم.

صفحه1 از5
Go to top