مهاجرین موفق 17/03/31

رادیو رهاورد  در برنامه ی مهاجرین موفق ک تلاش می کند تا به معرفی چهره هایی از مهاجرین برگزیده و موفقی بپردازد که در طی سالها اقامتشان پس از مهاجرت با پشتکار و تحمل سختی های فراوان به کسب موفقیت های علمی- ادبی،فرهنگی-هنری-ورزشی،سیاسی و اجتماعی نائل امدند؛ مهاجرین موفقی که در هر کجای دنیا که هستند نسبت به ایران و ایرانیان و دیگر فارسی زبانان احساس مسوولیت می کنند و منشا اثر هستند در این برنامه با یکی دیگر از این چهره های موفق در خدمت شما هستیم..... تهیه و اجرا خانم سارا فرزاد. 

مهاجرین موفق 17/03/17

رادیو رهاورد  در برنامه ی مهاجرین موفق ک تلاش می کند تا به معرفی چهره هایی از مهاجرین برگزیده و موفقی بپردازد که در طی سالها اقامتشان پس از مهاجرت با پشتکار و تحمل سختی های فراوان به کسب موفقیت های علمی- ادبی،فرهنگی-هنری-ورزشی،سیاسی و اجتماعی نائل امدند؛ مهاجرین موفقی که در هر کجای دنیا که هستند نسبت به ایران و ایرانیان و دیگر فارسی زبانان احساس مسوولیت می کنند و منشا اثر هستند در این برنامه با یکی دیگر از این چهره های موفق در خدمت شما هستیم..... تهیه و اجرا خانم سارا فرزاد. 

مهاجرین موفق 17/03/10

رادیو رهاورد  در برنامه ی مهاجرین موفق ک تلاش می کند تا به معرفی چهره هایی از مهاجرین برگزیده و موفقی بپردازد که در طی سالها اقامتشان پس از مهاجرت با پشتکار و تحمل سختی های فراوان به کسب موفقیت های علمی- ادبی،فرهنگی-هنری-ورزشی،سیاسی و اجتماعی نائل امدند؛ مهاجرین موفقی که در هر کجای دنیا که هستند نسبت به ایران و ایرانیان و دیگر فارسی زبانان احساس مسوولیت می کنند و منشا اثر هستند در این برنامه با یکی دیگر از این چهره های موفق در خدمت شما هستیم..... تهیه و اجرا خانم سارا فرزاد. 

مهاجرین موفق 17/03/03

رادیو رهاورد  در برنامه ی مهاجرین موفق ک تلاش می کند تا به معرفی چهره هایی از مهاجرین برگزیده و موفقی بپردازد که در طی سالها اقامتشان پس از مهاجرت با پشتکار و تحمل سختی های فراوان به کسب موفقیت های علمی- ادبی،فرهنگی-هنری-ورزشی،سیاسی و اجتماعی نائل امدند؛ مهاجرین موفقی که در هر کجای دنیا که هستند نسبت به ایران و ایرانیان و دیگر فارسی زبانان احساس مسوولیت می کنند و منشا اثر هستند در این برنامه با یکی دیگر از این چهره های موفق در خدمت شما هستیم..... تهیه و اجرا خانم سارا فرزاد. 

صفحه1 از8
Go to top