دنیای پر رنگ نادیا 2017/01/06

 دنیای پر رنگ نادیا را هر یگ هفته در میان تقدیم حضور شما می کنیم. خانم نادیا شاعر، نویسنده و طنزپرداز و دوستدار ادبیات ساکن سوئد این برنامه را برای شما اجرا می کنند. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم. نظرات شما شنوندگان محترم در مورد برنامه های رادیو رهاورد بسیار ارزنده است. برای ارسال نظرات خود اینجـــــــا را کلیک نمایید

دنیای پر رنگ نادیا 2016/12/30

 دنیای پر رنگ نادیا را هر یگ هفته در میان تقدیم حضور شما می کنیم. خانم نادیا شاعر، نویسنده و طنزپرداز و دوستدار ادبیات ساکن سوئد این برنامه را برای شما اجرا می کنند. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم. نظرات شما شنوندگان محترم در مورد برنامه های رادیو رهاورد بسیار ارزنده است. برای ارسال نظرات خود اینجـــــــا را کلیک نمایید

دنیای پر رنگ نادیا 2016/12/16

 دنیای پر رنگ نادیا را هر یگ هفته در میان تقدیم حضور شما می کنیم. خانم نادیا شاعر، نویسنده و طنزپرداز و دوستدار ادبیات ساکن سوئد این برنامه را برای شما اجرا می کنند. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم. نظرات شما شنوندگان محترم در مورد برنامه های رادیو رهاورد بسیار ارزنده است. برای ارسال نظرات خود اینجـــــــا را کلیک نمایید

دنیای پر رنگ نادیا 2016/12/09

 دنیای پر رنگ نادیا را هر یگ هفته در میان تقدیم حضور شما می کنیم. خانم نادیا شاعر، نویسنده و طنزپرداز و دوستدار ادبیات ساکن سوئد این برنامه را برای شما اجرا می کنند. توجه شما را به شنیدن این برنامه جلب می کنیم. نظرات شما شنوندگان محترم در مورد برنامه های رادیو رهاورد بسیار ارزنده است. برای ارسال نظرات خود اینجـــــــا را کلیک نمایید

صفحه1 از3
Go to top