عاشقانه در مه 2017/06/02

این هفته در برنامه عاشقانه در مه و همراه خانم سارا فرزاد  به معرفی ادیبان و شعرای ایران زمین از کهن تا امروز می پردازیم. این هفته زندگینامه هوشنگ گلشیری را مورد بررسی قرار دادیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه که تولید ساخت و اجرای آن را خانم سارا فرزاد بر عهده دارند جلب می کنیم

عاشقانه در مه 2017/05/26

این هفته در برنامه عاشقانه در مه و همراه خانم سارا فرزاد  به معرفی ادیبان و شعرای ایران زمین از کهن تا امروز می پردازیم. این هفته زندگینامه محمدعلی جمالزاده را مورد بررسی قرار دادیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه که تولید ساخت و اجرای آن را خانم سارا فرزاد بر عهده دارند جلب می کنیم

عاشقانه در مه 2017/05/19

این هفته در برنامه عاشقانه در مه و همراه خانم سارا فرزاد  به معرفی ادیبان و شعرای ایران زمین از کهن تا امروز می پردازیم. این هفته زندگینامه صادق چوبک را مورد بررسی قرار دادیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه که تولید ساخت و اجرای آن را خانم سارا فرزاد بر عهده دارند جلب می کنیم

عاشقانه در مه 2017/05/12

این هفته در برنامه عاشقانه در مه و همراه خانم سارا فرزاد  به معرفی ادیبان و شعرای ایران زمین از کهن تا امروز می پردازیم. این هفته زندگینامه صادق چوبک را مورد بررسی قرار دادیم. توجه شما را به شنیدن این برنامه که تولید ساخت و اجرای آن را خانم سارا فرزاد بر عهده دارند جلب می کنیم

صفحه1 از6
Go to top