علم و فن آوری 2017/08/11

تازه های علم و فن آوری ،دریچه ای نو به روی یافته های جدید علمی بر اساس مستندات و اخرین تحقیقات و پژوهش های حوزه دانش و فن  بر گرفته از منابع معتبر ،تهیه و تولید سارا فرزاد ،و با اجرای همکار جدیدمان کامیار ،ارمغانی  از رادیو رهآورد.

علم و فن آوری 2017/08/04

تازه های علم و فن آوری ،دریچه ای نو به روی یافته های جدید علمی بر اساس مستندات و اخرین تحقیقات و پژوهش های حوزه دانش و فن  بر گرفته از منابع معتبر ،تهیه و تولید سارا فرزاد ،و با اجرای همکار جدیدمان کامیار ،ارمغانی  از رادیو رهآورد.

علم و فن آوری 2017/06/30

تازه های علم و فن آوری ،دریچه ای نو به روی یافته های جدید علمی بر اساس مستندات و اخرین تحقیقات و پژوهش های حوزه دانش و فن  بر گرفته از منابع معتبر ،تهیه و تولید سارا فرزاد ،و با اجرای همکار جدیدمان کامیار ،ارمغانی  از رادیو رهآورد.

علم و فن آوری 2017/06/23

تازه های علم و فن آوری ،دریچه ای نو به روی یافته های جدید علمی بر اساس مستندات و اخرین تحقیقات و پژوهش های حوزه دانش و فن  بر گرفته از منابع معتبر ،تهیه و تولید سارا فرزاد ،و با اجرای همکار جدیدمان کامیار ،ارمغانی  از رادیو رهآورد.

صفحه1 از4
Go to top