قصه های عمو صهبا 2017/03/31

قصه ها،مثل ها و داستانها دریچه ای هستند به روی فرهنگ ملتها.در دل هر قصه پیامی ست و در بطن هر داستان رمز و رازی.قصه های عمو صهبا آشنایی با فرهنگ و ادبیات داستانی ایران زمین است و دیگر ملل جهان. قصه های خواندنی و حکایت های شنیدنی.در برنامه ی قصه های عمو صهبا تهیه و تنظیم برنامه از سارا فرزاد قصه گو زنده یاد صهبا سلیمی در برنامه ای از رادیو رهآورد.

قصه های عمو صهبا 2017/03/17

قصه ها،مثل ها و داستانها دریچه ای هستند به روی فرهنگ ملتها.در دل هر قصه پیامی ست و در بطن هر داستان رمز و رازی.قصه های عمو صهبا آشنایی با فرهنگ و ادبیات داستانی ایران زمین است و دیگر ملل جهان. قصه های خواندنی و حکایت های شنیدنی.در برنامه ی قصه های عمو صهبا تهیه و تنظیم برنامه از سارا فرزاد قصه گو صهبا سلیمی در برنامه ای از رادیو رهآورد.

قصه های عمو صهبا 2017/03/10

قصه ها،مثل ها و داستانها دریچه ای هستند به روی فرهنگ ملتها.در دل هر قصه پیامی ست و در بطن هر داستان رمز و رازی.قصه های عمو صهبا آشنایی با فرهنگ و ادبیات داستانی ایران زمین است و دیگر ملل جهان. قصه های خواندنی و حکایت های شنیدنی.در برنامه ی قصه های عمو صهبا تهیه و تنظیم برنامه از سارا فرزاد قصه گو صهبا سلیمی در برنامه ای از رادیو رهآورد.

قصه های عمو صهبا 2017/03/03

قصه ها،مثل ها و داستانها دریچه ای هستند به روی فرهنگ ملتها.در دل هر قصه پیامی ست و در بطن هر داستان رمز و رازی.قصه های عمو صهبا آشنایی با فرهنگ و ادبیات داستانی ایران زمین است و دیگر ملل جهان. قصه های خواندنی و حکایت های شنیدنی.در برنامه ی قصه های عمو صهبا تهیه و تنظیم برنامه از سارا فرزاد قصه گو صهبا سلیمی در برنامه ای از رادیو رهآورد.

صفحه1 از3
Go to top