بررسی خبرها 2017/06/09

در برنامه بررسی خبرها  که در رادیو رهاورد تولید می شود همراه خواهیم بود با آقای فرهنگ طاولی از فعالین اجتماعی و سیاسی شهر گوتنبرگ و به بررسی اتفاقات سیاسی در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت.

بررسی خبرها 2017/02/03

در برنامه بررسی خبرها  که در رادیو رهاورد تولید می شود همراه خواهیم بود با آقای فرهنگ طاولی از فعالین اجتماعی و سیاسی شهر گوتنبرگ و به بررسی اتفاقات سیاسی در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت.

بررسی خبرها 2016/11/04

برنامه بررسی خبرها مدت زمانی است که در رادیو رهاورد پخش می شود. هر هفته با بررسی خبرها همراه خواهیم بود با آقای فرهنگ طاولی از فعالین اجتماعی و سیاسی شهر گوتنبرگ و به بررسی اتفاقات سیاسی در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت.

بررسی خبرها 2016/09/16

برنامه بررسی خبرها مدت زمانی است که در رادیو رهاورد پخش می شود. هر هفته با بررسی خبرها همراه خواهیم بود با آقای فرهنگ طاولی از فعالین اجتماعی و سیاسی شهر گوتنبرگ و به بررسی اتفاقات سیاسی در هفته ای که گذشت خواهیم پرداخت.

صفحه1 از14
Go to top