گفتگوبا دکتر حسین یحیایی 2017/02/24

در این بخش از برنامه های رادیو رهاورد با آقای دکتر حسین یحیایی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفتگو نمودیم .ایشان در مورد ریاست جمهوری ترامپ دادند.

گفتگوبا دکتر حسین یحیایی 2016/09/09

در این بخش از برنامه های رادیو رهاورد با آقای دکتر حسین یحیایی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفتگو نمودیم .ایشان در مورد کودتای نافرجام در ترکیه برای شنوندگان رادیو رهاورد توضیح دادند.

گفتگوبا دکتر حسین یحیایی 2016/07/29

در این بخش از برنامه های رادیو رهاورد با آقای دکتر حسین یحیایی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفتگو نمودیم .ایشان در مورد کودتای نافرجام در ترکیه برای شنوندگان رادیو رهاورد توضیح دادند.

گفتگوبا دکتر حسین یحیایی 2016/07/01

در این بخش از برنامه های رادیو رهاورد با آقای دکتر حسین یحیایی اقتصاد دان و تحلیلگر مسائل اقتصادی گفتگو نمودیم و قرار براین شد تا همه هفته نیز از این به بعد با ایشان گفتگو داشته باشیم.

صفحه1 از10
Go to top