آرشیو برنامه ها

امروز پنج شنبه بیستم و دوم ماه یونی 2023 که همراه بودیم با اقایان اسماعیل مولودی و دکتر حسین یحیایی و سرکار  خانم نیکی میرزایی که توجه شما عزیزان را به شنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم

امروز دو شنبه بیستم ششم ماه یونی 2023 که همراه بودیم با اقای فرهنگ تاولی و سه تن از پناهجویان مقیم گوتنبرگ و سرکار خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را به شنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم

امروز سه شنبه بیستم هفتم ماه یونی 2023 که همراه بودیم با اقای محمد بیریا روان در مانگر و سرکار خانم فرزانه روستایی و سرکار خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را به شنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

امروز چهار شنبه بیستم هشتم ماه یونی 2023 که همراه بودیم با اقای فرهنگ تاولی و سرکار خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را به شنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

امروز پنج شنبه بیستم نهم ماه یونی 2023 همراه بودیم با خانم زینت هاشمی و گفتاری در مورد زندگی عارف قزوینی و همچنین همراه بودیم با سرکار خانم نیکی میرزایی . توجه شما شنوندگان عزیز را به شنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

امروز دوشنبه سوم ماه یولی 2023 همراه بودیم با اقایان فرهنگ تاولی و بهرام رحمانی وسرکار خانم ناهید و سرکار خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را به شنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

امروز سه شنبه چهارم ماه یولی 2023 همراه بودیم با اقایان محمد بیریا و اسماعیل مولودی وخانمها مریم افشاری و سرکار خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را به شنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

امروز چهارشنبه پنجم ماه یولی 2023 همراه بودیم با آقای فرهنگ تاولی و پادکست زندگی احمد قوام و همراه بودیم باسرکار خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را به شنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز پنجشنبه ششم ماه یولی 2023 که همراه بودیم با اقای دکتر حسن منصورو پادکست دکتر فرهنگ هلاکو یی و همراه بودیم باسرکار خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

امروز جمعه هفتم ماه یولی 2023 همراه بودیم با اقای عباس زرین پو ر . مصاحبه همکارم اقای اتمادی با اقای یزد چی و همچنین دکتر حسین یحیایی و همراه بودیم باسرکار خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را به شنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز دوشنبه بیست و چهارم ماه یولی 2023 که همراه بودیم با خانمها زینت هاشمی و نیکی میرزایی و همچنین اقایان دکتر رشید کاکاوند و همکارم علیرضا امیری که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز سه شنبه بیست و پنجم که در ساعت اول با یک پادکست با شنوندگان همراه بودیم و در ساعت دوم همراه بودیم با سرکار خانم فرزانه روستایی ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با دنباله داستان که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزچهار شنبه بیست و ششم ماه یولی که در ساعت اول با یک پادکست با شنوندگان همراه بودیم و در ساعت دوم همراه بودیم با اقای فرهنگ تاولی ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم بابرنامه ان سوی دریچها کاری از همکارم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزپنجشنبه بیست و هفتم ماه یولی که در ساعت اول همراه بودیم با عاشقانه در مه م در ساعت دوم نیز همراه شدیم با اقای بهرام رحمانی و در ساعت اخر همراه ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم بابرنامه جدید زنان تاثیر گذارایران کاری از همکارم خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزجمعه بیست و هشتم ماه یولی که در ساعت اول همراه بودیم با پادکست خیام و در ساعت دوم نیز همراه شدیم با خانم زینت هاشمی ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با اقای دکتر حسین یحیایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزدوشنبه سی و یکم ماه یولی که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست و در ساعت دوم نیز همراه شدیم با خانم فرزانه روستایی ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با برنامه اقای علیرضا امیری که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزسه شنبه اول ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با اقای حسن اعتمادی و در ساعت دوم نیز با داستان با شما بودیم ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با یک پادکست بنام کافه نادری که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزچهار شنبه دوم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با اقای دکتر حسین یحیایی و در ساعت دوم نیز با خبرهی گوناگون با شما بودیم ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با سرکار خانم نیکی میرزایی با برنامه ان سوی دریچها که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزپنج شنبه سوم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با خانم سارا فرزاد با برنامه عاشقانه در مه و در ساعت دوم نیز با زنان تاثیر گذار ایران کاری از همکارم خانم نیکی میرزایی با شما بودیم ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با اقای دکتر حسن منصور که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزجمعه چهارم ماه اگوست که در ساعت اول و دوم همراه بودیم با دو پادکست انتخابی ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با اقای دکتر حسین یحیایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزدوشنبه هفتم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با برنامه از دور از نزدیک و در ساعت دوم همراه بودیم با پادکست انتخابی جاده چاوس ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با همکارم اقای علیرضا امیری با برنامه صدای دوست که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزسه شنبه هشتم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با سرکار خانم فرزانه روستایی و در ساعت دوم همراه بودیم با اقای بهرام رحمانی ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با قسمتهای هفتم و هشتم از داستان یکی بخر دو تا ببر که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزچهار شنبه نهم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با پادکست زندگی مایکل جکسون قسمت اول و در ساعت دوم همراه بودیم با چند خبر رحمانی ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با همکارم سرکار خانم نیکی میرزایی با برنامه ان سوی دریچها که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم

خانمها واقایان امروزپنج شنبه دهم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با پادکست زندگی مایکل جکسون قسمت دوم و در ساعت دوم همراه بودیم با چند خبر با شما بودیم ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با همکارم سرکار خانم نیکی میرزایی با برنامه زنان تاثیر گذار ایران که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزجمعه یازدهم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با خبر های گوناگون ودر قسمت دوم همراه بودیم با با برنامه از دور از نزدیک ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با همکارم اقای دکتر حسین یحیایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز دوشنبه چهاردهم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با برنامه عاشقانه در مه ودر قسمت دوم همراه بودیم با پادکست شناخت تایلند ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با همکارم اقای علیرضا امیری که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز سه شنبه پانزدهم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با ادامه داستان یکی بخر دوتا ببر ودر قسمت دوم همراه بودیم با اقای اسماعیل مولودی ودر ساعت اخر نیز با چند خبر همراه شما بودم که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز پنج شنبه هفدهم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با همکارم خانم نیکی میرزایی با برنامه زنان نامدا ر ایرانی ودر قسمت دوم همراه بودیم با پادکست فرودگاه ودر ساعت اخر نیزهمراه بودیم با اقای فرهنگ تاولی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز جمعه هیجدهم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با همکارم خانم نیکی میرزایی با برنامه ان سوی دریچها ودر قسمت دوم همراه بودیم با اقای عباس زرین پور ودر ساعت اخر نیزهمراه بودیم با اقای دکتر حسین یحیایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز دوشنبه بیست و یکم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با خانم فرزانه روستایی ودر قسمت دوم همراه بودیم با خانم سارا فرزا دودر ساعت اخر نیزهمراه بودیم با اقای همکارم اقای علیرضاامیری که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز سه شنبه بیست و دوم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم همراه بودیم با ارو ین رضایی و خانم نیکی میرزایی ودر ساعت اخر نیزهمراه بودیم با داستان یکی بخر دوتا ببر که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز چهار شنبه بیست و سوم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با همکارم اقای غلیرضا امیری ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با اقای فرهنگ تاولی و ودر ساعت اخر همراه بودیم با خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز پنج شنبه بیست و چهارم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با همکارم خانم زینت هاشمی ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با چند خبر و ودر ساعت اخر همراه بودیم با خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز جمعه بیست و پنجم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با اقای عباس زرین پور ودر ساعت اخر همراه بودیم با اقای دکتر حسین یحیایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز دوشنبه بیست و هشتم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با خانم سارا فرزاد ودر ساعت اخر همراه بودیم با اقای علیرضا امیری که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز سه شنبه بیست و نهم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با قای دکتر عباس میلانی ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با خانم زینت هاشمی ودر ساعت اخر همراه بودیم با قسمتهای 13 و 14 از داستان یکی بخر دوتا ببر که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز چهارشنبه سی ام ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با چندخبرو ترانه ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با اقای فرهنگ تاولی ودر ساعت اخر همراه بودیم با همکارم خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز پنج شنبه سی و یکم ماه اگوست که در ساعت اول همراه بودیم با اقا ی بهرام رحمانی ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با پادکست پاییز ودر ساعت اخر همراه بودیم با همکارم خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزجمعه اول سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با پادکست صدام ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با اقای عباس زرین پور ودر ساعت اخر همراه بودیم با همکارم دکتر حسین یحیایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزدوشنبه چهارم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با همکارم سارا فرزاد ودر ساعت اخر همراه نیز بودیم با همکارم دیکرم اقای علیرضا امیری که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم

خانمها واقایان امروزسه شنبه پنجم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با اقای امیر جواهری ودر ساعت اخر همراه نیز بودیم با قسمتهای 15و 16 ازداستان یکی بخر دوتا ببر که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز چهار شنبه ششم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با خبر های گوناگون ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با اقایفررهنگ تاولی ودر ساعت اخر همراه نیز بودیم با سرکار خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز پنج شنبه هفتم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با اقای امیر جواهری ودر ساعت اخر همراه نیز بودیم با سرکار خانم نیکی میرزایی با برنامه زنان تاثیر گذار ایران که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز جمعه هشتم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم نیز همراه بودیم با اقای عباس زرین پور ودر ساعت اخر همراه نیز بودیم با سرکار اقای حسین یحیایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز دوشنبه یازدهم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با خانم زینت هاشمی ودر قسمت دوم همراه بودیم با خانم سارا فرزاد ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با اقای علیرضا امیری که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزسه شنبه دوازدهم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با خبرهای گوناگون ودر قسمت دوم همراه بودیم با یک پادکست ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با ادامه داستان قسمتهای 16 و17 یکی بخر دوتا ببر که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزپنج شنبه چهاردهم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم همراه بودیم با اقای امیر جواهری ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با برنامه زنان تاثیر گذار ایران کاری از همکارم خانم نیکی میرزایی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزدو شنبه هیجدهم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با برنامه عاشقانه در مه ودر قسمت دوم همراه بودیم با سرکار خانم فرزانه روستایی ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با برنامه صدای دوست کاری از همکارم علیرضا امیری که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزسه شنبه نوز دهم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم همراه بودیم با خبرهای گوناگون ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با داستان قسمتهای 19 و 20 که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزچهار شنبه بیستم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با چند خبر ودر قسمت دوم همراه بودیم با خبرهای گوناگون همراه با اقای فرهنگ تاولی ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با برنامه ان سوی دریچها که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزپنج شنبه بیستم و یکم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم همراه بودیم با خانم فرزانه معنوی ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با برنامه زنان تاثیر گذار ایران که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزجمعه بیستم و دوم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم همراه بودیم با اقای عباس زرین پور ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با اقای فرهنگ تاولی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروزدوشنبه بیستم و پنجم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با برنامه از دور از نزدیک ودر قسمت دوم همراه بودیم با برنامه عاشقانه در مه ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با اقای علیرضا امیری با برنامه زندگانی استاد شجریان که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروچهارشنبه بیستم و هفتم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با داستان هفتگی ودر قسمت دوم همراه بودیم با اقای فرهنگ تاولی ودر ساعت اخر نیز همراه بودیم با خانم نیکی میرزایی با برنامه ان سوی دریچها که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز پنجشنبه بیستم و هشتم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با اقای دکتر حسن منصور ودر قسمت دوم و سوم همراه بودیم با برنامه نور و روشنایی با خانم فرزانه معنوی که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.

خانمها واقایان امروز جمعه بیستم و نهم سپتامبر 2023 که در ساعت اول همراه بودیم با یک پادکست ودر قسمت دوم همراه بودیم با اقای عباس زرین پور و در قسمت اخر نیز همراه بودیم با برنامه زنان تاثیر گذار ایران که توجه شما شنوندگان عزیز را بشنیدن این برنامه در فایل زیر جلب میکنم.